Privacy Policy Stichting Streek 2Daagse Nijmegen


Stichting Streek 2Daagse Nijmegen hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Stichting Streek 2Daagse Nijmegen houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als Stichting Streek 2Daagse Nijmegen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder
aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden Stichting Streek 2Daagse Nijmegen

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door Stichting Streek 2Daagse Nijmegen
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

– Administratieve doeleinde;
– Informeren over activiteiten en andere verenigingszaken;
– Communicatie over vrijwilligerstaken;
– Inschrijven voor activiteiten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Streek 2Daagse Nijmegen de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

– Naam/voornaam/voorletters/tussenvoegsel;
– Adres / postcode/woonplaats/land
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Bankrekeningnummer

Daarnaast kunt u vrijwillig aanvullende persoonsgegevens verstrekken aan
Stichting Streek 2Daagse Nijmegen zoals:

– Meisjesnaam

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Streek 2Daagse Nijmegen opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Zolang men bestuurslid is.
Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan Stichting Streek 2Daagse Nijmegen activiteiten
Persoonsgegevens van deelnemers worden door Stichting Streek 2Daagse Nijmegen verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en)
Verzamelen statistische gegevens; geen persoonsgegevens alleen aantallen en afstanden
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers.
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Stichting Streek 2Daagse Nijmegen
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Streek 2Daagse Nijmegen de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

– Naam/voornaam/voorletters/tussenvoegsel;
– Adres , postcode en woonplaats;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Streek 2Daagse Nijmegen opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
– voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Stichting Streek 2Daagse Nijmegen verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan een medewerkerstaak.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Aanmelding als medewerker voor een of meerdere taken (mondeling, schriftelijk of via de
website).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Streek 2Daagse Nijmegen de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

– Naam/voornaam/voorletters/tussenvoegsel;
– Adres , postcode en woonplaats;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Streek 2Daagse Nijmegen opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men medewerker is en daarna alleen in de financiële
– administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij KWBN uitsluitend voor de bestuursleden voor:

– Het verzorgen van de administratie bestuursleden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen
en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen
met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen Nederland
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten Nederland.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Stichting Streek 2Daagse Nijmegen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Stichting Streek 2Daagse Nijmegen van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze bestuurders en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming
van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door
u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Streek 2Daagse Nijmegen
Zonnebloemstraat 1
6561 WJ Groesbeek
streektweedaagse@gmail.com